มีขนาด ดังนี้

  • แร็ค 1 ช่อง (1 ลูกถ้วย)
  • แร็ค 3 ช่อง (2 ลูกถ้วย)
  • แร็ค 5 ช่อง (3 ลูกถ้วย)
  • แร็ค 7 ช่อง (4 ลูกถ้วย)