องค์ประกอบของระบบไฟฟ้าประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1. แหล่งผลิตไฟฟ้า (Electrical Generation)
1.1 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน เช่น โรงไฟฟ้าถ่านหิน, โรงไฟฟ้าแก๊สเทอร์ไบน์,
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์
1.2 โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ เช่น เขื่อนต่างๆที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า, โรงไฟฟ้า
ที่ผลิตไฟฟ้าจากคลื่นทะเลที่มีในต่างประเทศ
1.3 โรงงานไฟฟ้าพลังงานทดแทน เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์, พลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ, พลังงานลม, พลังงานชีวมวล

2. ระบบส่งจ่ายไฟฟ้ากำลัง (Transmission)
หมายถึง ระบบไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไฟฟ้าจนถึงสถานีไฟฟ้าของระบบจำหน่ายไฟฟ้า
หรือจนถึงสถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย
2.1 สายส่งไฟฟ้าแบ่งเป็นตามระดับแรงดันไฟฟ้า เช่น 500 kV, 230 kV, 115 kV ยิ่งสาย
ส่งไฟฟ้ามีระยะทางไกลต้องใช้แรงดันไฟฟ้าที่สูงเพื่อลดอัตราการสูงเสียพลังงานใน
สายส่งไฟฟ้า
2.2 หม้อแปลงไฟฟ้า ทำหน้าที่เพิ่มหรือลดระดับแรงดันไฟฟ้าเพื่อใช้เชื่อมโยงระบบไฟฟ้า
เข้าด้วยกัน

3. ระบบจำหน่ายไฟฟ้า (Distribution)
หมายถึง ระบบที่นำไฟฟ้าไปสู่ผู้ใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย
3.1 สายจำหน่ายไฟฟ้าแบ่งเป็นตามระดับแรงดัน เช่น 33 kV, 22 kV, 11 kV
3.2 หม้อแปลงไฟฟ้า ทำหน้าที่เพิ่มหรือลดระดับแรงดันไฟฟ้าเพื่อให้สามารถนำไปใช้กับ
ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน, สำนักงาน, โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น