แคล้มทองเหลืองสายจับเปลือย

  • 25 – 35 sq.mm.
  • 50 – 70 sq.mm.
  • 95 – 120 sq.mm.