หางปลาทองแดงขันสกรู 

มี 7 ขนาด

  • 6 – 35 sq.mm.
  • 50 – 70 sq.mm.
  • 95 – 120 sq.mm.
  • 150 – 185 sq.mm.
  • 240 – 300 sq.mm.
  • 400 sq.mm.
  •  500 sq.mm.