มีขนาด ดังนี้

  • ตื้น1/2”x 3/4” x1/2”
  • ตื้น 1/2” ล้วน
  • ตื้น 3/4” ล้วน
  • ตื้นก้นทะลุ
  • ลึก1/2” x3/4”x 1/2”
  • ลึก 1/2” ล้วน
  • ลึก 3/4” ล้วน
  • ลึกก้นทะลุ