สตัดเกลียวตลอด

  • 1/4″
  • 5/16″
  • 3/8″
  • 1/2″
  • 5/8″
  • 3/4″
  • 1″

มีความยาว

  • 1 เมตร
  • 1.50 เมตร
  • 2 เมตร