ฝาปิดบ็อกซ์ 4×4

มีหลายประเภท ดังนี้

  • ฝาปิดมิด
  • ฝาปิดน็อครู
  • ฝาปิดเสริมเรียบเดี่ยว
  • ฝาปิดเสริมเรียบคู่
  • ฝาปิดเสริมนูนเดี่ยว
  • ฝาปิดเสริมนูนคู่
  • ฝาปิดพับขอบ